Truyền thống Đấu Tranh Cách Mạng của Đảng Bộ và Nhân Dân Xã Dục Tú

Truyền thống Đấu Tranh Cách Mạng của Đảng Bộ và Nhân Dân Xã Dục Tú

96 lượt tải 392 Views

Tác giả: BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ DỤC TÚ- ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG ANH

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền Thông

Năm xuất bản: 2011

TÀI LIỆU THAM KHẢO